Αυτά είναι τα έργα ανάπτυξης που προτείνονται για το Λιμάνι Νάξου συνολικού εμβαδού 19.000 τμ

Δημοσίευση: 17.05.2020, 11:48
Τελευταία Ενημέρωση: 17.05.2020, 13:55

Έργα συνολικού εμβαδού 19.000 τ.μ. συνολικής δαπάνης μελέτης και κατασκευής, χωρίς ΦΠΑ, ύψους 21.450.000 ευρώ, περιλαμβάνει το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου, όμως το μελετητικό γραφείο δεν τα παρουσίασε στη Νάξο προκειμένου να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία όπως είχε δεσμευτεί σε δημόσια συνεδρίαση. Μάλιστα το θέμα επρόκειτο να οδηγηθεί σε μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά χωρίς να έχει συνεδριάσει προηγουμένως ούτε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης! Μετά από πρόταση του συνόλου της αντιπολίτευσης θα διεξαχθεί τελικώς ανοιχτή ενημέρωση - συζήτηση. Η CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΜΕ και οι Συνεργάτες της, ολοκλήρωσαν τη Β’ Φάση του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (ΠΕΑΛ) του Λιμένα Νάξου. Το Cyclades Voice, στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν πλατύτερης ενημέρωσης, παρουσιάζει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά και επιμέρους σημαντικά στοιχεία...

Εξετάστηκαν συνολικά τρεις εναλλακτικές λύσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν με την εφαρμογή μιας πολυκριτηριακής ανάλυσης, υποστηριζόμενης κατά περίπτωση από εξειδικευμένες αναλύσεις και μελέτες. Εξετάστηκαν συνολικά τρεις εναλλακτικές λύσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν με την εφαρμογή μιας πολυκριτηριακής ανάλυσης, υποστηριζόμενης κατά περίπτωση από εξειδικευμένες αναλύσεις και μελέτες και τελικώς προτείνεται ως καταλληλότερη, η τρίτη λύση, η οποία περιλαμβάνει τη Ζώνη Α - Πολυχρηστικό λιμάνι, τη Ζώνη Β - Τουριστικό καταφύγιο (νέο έργο) και τη Ζώνη Γ - Αλιευτικό Καταφύγιο και είναι συνολικής δαπάνης μελέτης και κατασκευής, χωρίς ΦΠΑ, ύψους 21.450.000 ευρώ...

Η καθαρή αξία της δαπάνης μελέτης και κατασκευής των απαιτούμενων έργων που περιλαμβάνονται στη προτεινόμενη Λύση (Λύση 3 – του ΠΕΑΛ Νάξου), χωρίς Φ.Π.Α. παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Δείτε: Συγκοινωνιακά - Κτιριακά - Ηλεκτρομηχανολογικά - Αρχιτεκτονικά

Όπως αναφέρεται στην Περιβαλλοντική Μελέτη - Τεχνική Έκθεση:

Γενικότερη διαπίστωση που αφορά και τις τρεις εναλλακτικές λύσεις (1, 2 και 3) είναι ότι τα έργα που προτείνονται, εντάσσονται στην κατεύθυνση του εξωραϊσμού και λειτουργικής-αισθητικής αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου συνολικά σε συνδυασμό με την απαίτηση εξυπηρέτησης των αυξημένων πλέον αναγκών του λιμένα. Η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών ακτοπλοΐας και η αναδιαμόρφωση της Πλατείας Ηρώων βελτιώνει σε καίριο βαθμό την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών επί αυτής. Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι ήπιες (οργάνωση οδικής κυκλοφορίας από και προς το λιμάνι, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, Ταξί, ενοικιαζόμενων οχημάτων, πεζοδρόμηση, δημιουργία χώρων πρασίνου) και αναβαθμίζουν τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά την παρούσα κατάσταση. Παράλληλα με την πρόταση συνολικής αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού (Πρωτοπαπαδάκη) παρέχεται μία ακόμη διαδρομή εξόδου από τον λιμένα, που αποτελεί μία επιπλέον ανακούφιση για την κορεσμένη παραλιακή ζώνη. Η δημιουργία χώρων πρασίνου καθώς και θέσεων στάθμευσης κατά τόπους όπως και η οργάνωση των στεγάστρων των καταστημάτων εστίασης με όρους καλαισθησίας και αρμονικής ένταξης στο υψηλής ποιοτικής στάθμης τοπίο του οικισμού, αποτελούν ουσιαστική παρέμβαση αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου. Η χωροθέτηση των υποδομών του τουριστικού καταφυγίου προς τα νότια συμβάλουν περαιτέρω ως προς αυτό. Οπότε το γενικό συμπέρασμα είναι ότι με εφαρμογή των λύσεων βελτιώνεται η προσβασιμότητα πεζών και οχημάτων, διατηρείται και αναδεικνύεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισμού (χρήση παραδοσιακών υλικών κατασκευής) και ακολουθείται η λογική της ενοποίησης του παραλιακού χώρου με απουσία διατάξεων που τον διαχωρίζουν και τον κατακερματίζουν (πχ περιφράξεις).

Συγκριτικά, στις λύσεις 2 και 3 επιτυγχάνεται μία κάποια αποσυμφόρηση των λειτουργιών του
παραλιακού μετώπου καθώς σημαντικό τμήμα της υποδομής του τουριστικού καταφυγίου (Ζώνη Β) μετατοπίζεται προς τα νότια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για αισθητική – λειτουργική αναβάθμιση σε μεγαλύτερη έκταση και μήκος επί του παραλιακού μετώπου. Επίσης στην ίδια ζώνη, η υποδομή της νότιας λιμενολεκάνης του τουριστικού καταφυγίου στη λύση 3 πλεονεκτεί αισθητικά έναντι των υπολοίπων δύο λόγω γεωμετρικής διαμόρφωσης. Στη ζώνη Α οι λύσεις 1 και 3 προκαλούν κάποια οπτική όχληση από τον αρχαιολογικό χώρο της Πορτάρας ενώ στη λύση 2 αντίστοιχη οπτική όχληση υφίσταται από το Κάστρο και γενικά τον οικισμό της Νάξου. Λόγω του ότι η συχνότητα παρατηρητών είναι πολύ μεγαλύτερη στο Κάστρο και τον οικισμό (κατοικίες, τουριστικά καταλύματα κ.λπ.) και λόγω μεγαλύτερης έκτασης των έργων θεωρείται ότι η λύση 2 προξενεί εν γένει μεγαλύτερη οπτική όχληση στο τοπίο της Χώρας. Σχετικά με τη ζώνη Γ δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση
μεταξύ των λύσεων.
Συνεπώς αναφορικά με τη ζώνη Α οι λύσεις 1 και 3 αποτιμώνται ισάξια προξενώντας τις πλέον θετικές επιπτώσεις και ακολουθεί η λύση 2. Αναφορικά με τη ζώνη Β η λύση με τις πλέον θετικές επιπτώσεις είναι η 3 και ακολουθούν οι λύσεις 2 και 1. Τέλος στη ζώνη Γ όλες οι λύσεις αποτιμώνται ισάξια (Πίνακας 7-6).
Επειδή η Λύση 2 υστερεί σε τεχνικό επίπεδο ως προς την Λύση 3 (προτεινόμενη) προκρίνεται η Λύση 3.

Πίνακας 7-4. Έκταση κατάληψης έργων στον θαλάσσιο πυθμένα ανά λύση

Τι περιλαμβάνει συνολικά το ΠΕΑΛ Λιμένα Νάξου

ΖΩΝΗ Α - ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

ΖΩΝΗ Β - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 232 ΣΚΑΦΗ)

ΖΩΝΗ Γ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 79 ΣΚΑΦΗ) 

Αξιολόγηση σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η βαθμολογία κατανέμεται από το 0-4 όταν η λύση έχει αρνητικές συνέπειες, 5 όταν είναι ουδέτερη και με 6-10 όταν έχει θετικές συνέπειες.

9.2.2 Μεταβολή στα χαρακτηριστικά του παραλιακού μετώπου

Η υλοποίηση των έργων θα επιφέρει μεταβολές στην αισθητική του παραλιακού μετώπου σε δύο θέσεις οι οποίες είναι:
• Αρχαιολογικός χώρος Πορτάρας - Γρόττας
• Θέση υπήνεμου κυματοθραύστη

9.2.2.1 Αρχαιολογικός χώρος Πορτάρας

Η αύξηση της επιφάνειας των έργων της ακτοπλοΐας κατά 9.800 ΤΜ με κατεύθυνση προς τα δυτικά θα επιφέρει μεταβολές στην αισθητική του τοπίου για τους παρατηρητές που κινούνται βορείως των λιμενικών έργων και έως το ύψωμα του αρχαιολογικού χώρου. Η εν λόγω περιοχή συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό παρατηρητών λόγω της σπουδαιότητας και του εμβληματικού χαρακτήρα του μνημείο για το νησί.

Για τους παρατηρητές που θα κινούνται στον διαμορφωμένο πεζόδρομο που οδηγεί στο μνημείο της Πορτάρας και «βλέπει» στην λιμενολεκάνη μεταξύ των υφιστάμενων έργων ακτοπλοΐας και του προσήνεμου κυματοθραύστη, το οπτικό αποτύπωμα των έργων θα είναι περιορισμένο καθώς η χαμηλή τους στάθμη, που βρίσκεται περίπου στο επίπεδο κίνησης των παρατηρητών, περιορίζει το οπτικό αποτύπωμα των έργων. Επομένως η μεταβολή των χαρακτηριστικών θέασης δεν θα είναι σημαντική και σε κάθε περίπτωση θα υπερκαλύπτεται από το οπτικό αποτύπωμα του προσήνεμου κυματοθραύστη.

Το οπτικό αποτύπωμα των έργων θα είναι σημαντικότερο για τους παρατηρητές στην θέση του
αρχαιολογικού μνημείου της πορτάρας καθώς η υψομετρική διαφορά μεταξύ της θέσης του μνημείου και αυτής των έργων, αυξάνει την προβολή τους και επομένως το οπτικό τους αποτύπωμα. Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει για τον πρόβολο μήκους 80 μέτρων που έχει κατεύθυνση προς τα δυτικά καθώς το περιορισμένο πλάτος του, μόλις 8 μέτρα, μειώνει το οπτικό του αποτύπωμα. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται περιορισμένη οπτική μεταβολή της αισθητικής εμπειρίας που θα αντιλαμβάνονται οι παρατηρητές από την θέση θέασης του μνημείου της Πορτάρας.

9.2.2.2 Θέση υπήνεμου κυματοθραύστη

Αναμένεται μεταβολή της αισθητικής του παραλιακού μετώπου στην θέση του υφιστάμενου υπήνεμου κυματοθραύστη καθώς στην θέση αυτή αναπτύσσεται ένα καινούργιο έργο με σημαντικό βάθος πεδίου.
Ωστόσο η θέση αυτή δεν συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό παρατηρητών και λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις, την ιδιαίτερη αισθητική του σχεδιασμού και της προοπτικές αισθητικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής οι οποίες επιπτώσεις μετριάζονται.

9.4.2 Θαλάσσιο οικοσύστημα

9.4.2.1 Κατασκευή έργων

Το μεγαλύτερο μέρος των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων επικεντρώνεται στο θαλάσσιο περιβάλλον και μάλιστα εντός της θαλάσσιας ζώνης του υφιστάμενου λιμένα Νάξου. Τα προτεινόμενα έργα αποτελούν ουσιαστικά επέκταση των υφιστάμενων κυρίως προς τα νότια, επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην θέση των έργων είναι ως ένα βαθμό υποβαθμισμένη, ιδίως κοντά στα υφιστάμενα έργα. Ωστόσο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την κατάστασή της και επομένως μόνο εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν. Σε γενικές γραμμές οι εργασίες βυθοκορήσεων κατά τη φάση κατασκευής (εκβάθυνση λιμενολεκάνης) κρίνονται ως καταστρεπτικές στο θαλάσσιο οικοσύστημα καθώς απομακρύνουν, μαζί με τα υλικά εκσκαφής, το σύνολο των φυτών, συμπεριλαμβανομένου και του ριζικού τους συστήματος.

Έτσι η θαλάσσια χλωρίδα στις θέσεις θεμελίωσης αλλά και εκβαθύνσεων θα υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η απόρριψη των βυθοκορρημάτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλες χρήσεις ή έργα θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή που δεν επηρεάζει δυσμενώς προστατευόμενα είδη όπως τα λιβάδια ποσειδωνίας.

Όσον αφορά στη θαλάσσια πανίδα, η κατασκευή των έργων θα επιφέρει μεταβολές οι οποίες διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Οι βραχυπρόθεσμες αφορούν κυρίως στη μεταβολή της θολερότητας των υδάτων και συνδέονται άμεσα με τις εργασίες βυθοκορήσεων και δευτερευόντως με τις εργασίες κατασκευής των επιμέρους έργων (φυσικοί και τεχνητοί ογκόλιθοι, λιθορριπές). Η θολερότητα πιθανώς να μεταβληθεί και από τις απορροές των μηχανημάτων κατασκευής, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν την προσωρινή μετακίνηση των κινητικά ικανών θαλάσσιων οργανισμών. Οι επιπτώσεις αυτές κρίνονται αρνητικές, ωστόσο, αντισταθμίζονται από το γεγονός ότι, κατά την λειτουργία (παρουσία) των θωρακίσεων στους κυματοθραύστες, αναμένεται να αναπτυχθούν νέα βενθικά οικοσυστήματα.

Από την άλλη στη περιοχή της εκβάθυνσης προβλέπεται μακροπρόθεσμα η εκ νέου ανάπτυξη των ειδών χλωρίδας και πανίδας που προϋπήρχαν των εργασιών. Τυχόν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που να αφορούν σε μόνιμη καταστροφή οικοτόπων (γαστερόποδα, μαλάκια κ.λπ.) θεωρούνται λιγότερο πιθανές.

9.4.2.2 Λειτουργία έργων

Τα προτεινόμενα έργα δημιουργούν συνθήκες περιορισμού της κίνησης των υδάτων εντός της νότιας και βόρειας λιμενολεκάνης του τουριστικού καταφυγίου όπως επίσης και στην θαλάσσια ζώνη μεταξύ του προσήνεμου κυματοθραύστη και του υφιστάμενου προβλήτα ακτοπλοΐας καθιστώντας περισσότερο ευάλωτη την θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην ρύπανση.
Θετική ωστόσο μπορεί να χαρακτηριστεί η επέκταση του προσήνεμου κυματοθραύστη και των
κυματοθραυστών που σχετίζονται με την λειτουργία του τουριστικού καταφυγίου, καθώς λειτουργούν ως σκληρό υπόβαθρο για την ανάπτυξη νέων θαλάσσιων φυτικών οικοσυστημάτων.

9.5 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον

9.5.1 Χωροταξικός σχεδιασμός – Χρήσεις γης

Τα λιμενικά έργα προτείνονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, δηλαδή στην ζώνη όπου έχουν
χωροθετηθεί λιμενικές χρήσεις. Επομένως η προτεινόμενη λύση είναι εντός των πλαισίων του
υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού. Επιπρόσθετα το παραλιακό μέτωπο του οικισμού είναι οικιστικά
ανεπτυγμένο και βρίσκεται εντός των ορίων του γενικού πολεδομικού σχεδίου (ΓΠΣ 1986) με
καθορισμένες χρήσεις. Οι χρήσεις αυτές δεν αναμένεται να μεταβληθούν από την υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου.

9.5.2 Διάρθρωση και λειτουργίες

Το παραλιακό μέτωπο της Νάξου αποτελεί το διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο του νησιού με έντονο προσανατολισμό στις τουριστικές δραστηριότητες. Τα προτεινόμενα έργα στοχεύουν στην ενίσχυση αυτών των χαρακτηριστικών καθώς η αναβάθμιση των έργων ακτοπλοΐας, που αποτελεί και την βασική πύλη εισόδου στο νησί, θα διευκολύνει και θα αποφορτίσει το παραλιακό μέτωπο, βελτιώνοντας τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του.

Η ενίσχυση και επέκταση των υποδομών εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών αναψυχής προσδίδει μια νέα διάσταση στις τουριστικές υποδομές του νησιού παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίας στα διερχόμενα τουριστικά σκάφη. Η προοπτική αυτή είναι σε αρμονία με την διάρθρωση και τις λειτουργίες του παραλιακού μετώπου με ισχυρές ενδείξεις ενίσχυση αυτών. Η δε επέκταση των λειτουργειών προς τα νότια με την κατασκευή των έργων της νότιας λιμενολεκάνης του τουριστικού, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αισθητική αναβάθμιση του νότιου τμήματος του παραλιακού μετώπου, που είναι επίσης συμβατή με της λειτουργίες του παραλιακού μετώπου.

9.5.3 Πολιτιστική κληρονομιά

Το μεγαλύτερο τμήμα των έργων ακτοπλοΐας πραγματοποιείται εντός του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Γρόττας – Προλιμένα – Παλατάκι Νάξου, ενώ στην ευρύτερη ζώνη των έργων υπάρχει πληθώρα προστατευόμενων μνημείων το σημαντικότερο εκ των οποίων είναι αυτό της Πορτάρας στην κορφή υψώματος στο βόρειο άκρο του προσήνεμου κυματοθραύστη.

Τα προτεινόμενα έργα στην θαλάσσια ζώνη θα υλοποιηθούν αφού έχει προηγηθεί έρευνα για τον
εντοπισμό πιθανών αρχαιολογικών ευρημάτων. Εικάζεται ωστόσο ότι εξαιτίας του μεγάλου σχετικά βάθους που προτείνονται ότι η πιθανότητα ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων είναι περιορισμένη. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο θα αποτελέσει προτεραιότητα η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας, η οποία αποτελεί και σημαντικό πόλο έλξης του νησιού.

Τα εκκλησιαστικά μνημεία στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού μετώπου δεν αναμένεται να
επηρεαστούν αρνητικά από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων. Αντίθετα, η δημιουργία επιπλέον χερσαίου χώρου στον λιμένα καθώς επίσης και η προτεινόμενη κυκλοφοριακή οργάνωση θα βελτιώσει την προσβασιμότητά τους.

Αναφορικά με τον αρχαιολογικό χώρο της Πορτάρας αναμένονται κάποιες έμμεσες επιπτώσεις που οφείλονται στην μεταβολή της αισθητικής του πεδίου που θα έχει ένας παρατηρητής κοιτώντας από το μνημείο προς την λιμενική εγκατάσταση. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στο γεγονός της αύξησης της επιφάνειας των έργων ακτοπλοΐας καθώς επίσης και του προσανατολισμού των επεκτάσεων αυτών προς
τα δυτικά.

9.6 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις

9.6.1 Πληθυσμός

Η αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υποδομών, η δημιουργία ενός σύγχρονου τουριστικού καταφυγίου και η δυνατότητα προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων επί σταθερών κρηπιδωμάτων αποτελούν επενδύσεις με ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημό που θα προσδώσουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές στο νησί και θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητά του αλλά και τις θέσεις εργασίας. Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν ευεργετικές επιπτώσεις για τον πληθυσμό του νησιού καθώς υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των οικονομικών προοπτικών ανάπτυξης ενός τόπου με την διεύρυνση του πληθυσμού σε μια περιοχή.

9.8 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον

Τα προτεινόμενα λιμενικά έργα θα κατασκευαστούν στην επέκταση των υφιστάμενων και εντός της προβολής των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου. Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι στην
προτεινόμενη ζώνη υφίσταται είδη υψηλή συγκέντρωση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και οι όποιες περιβαλλοντικές πιέσεις έχουν είδη ασκηθεί από τις υφιστάμενες χρήσεις. Επομένως, η σχεδιαζόμενη επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων θα έχει σαν συνέπεια την ελαφρά αύξηση της περιβαλλοντικής πίεσης, που οφείλεται στην λειτουργία των υφιστάμενων έργων.

9.6.2 Διάρθρωση τοπικής οικονομίας

Η αναβάθμιση των υποδομών ακτοπλοΐας θα ενισχύσει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων του νησιού καθώς ο λιμένας αποτελεί την βασική πύλη εισόδου και εξόδου του νησιού. Επομένως, οι όποιες θετικές επεμβάσεις θα έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού.
Ειδικότερα για τους παραγωγικούς κλάδους του νησιού η διευκόλυνση της πρόσβασης στις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες και η διευκόλυνση της μετακίνησης των προϊόντων τους αποτελεί έμμεση ενίσχυση της παραγωγικής τους προσπάθειας.
Ο κλάδος της οικονομίας που ασχολείται με τον τουρισμό θα αποκομίσει τις μέγιστες ωφέλειες καθώς τα έργα έχουν ισχυρό τουριστικό προσανατολισμό. Ειδικότερα η προοπτική της θεαματικής αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών και η πρόβλεψη εξυπηρέτησης σε σταθερά κρηπιδωμάτα κρουαζιερόπλοιων θα αυξήσει την ροή επισκεπτών και την ζήτηση σε υπηρεσίες εστίασης και διασκέδασης. Η βελτίωση των υποδομών ακτοπλοΐας που αποτελούν για πολλούς επισκέπτες του νησιού την πρώτη και την τελευταία εμπειρία της επαφής τους με το νησί θα βελτιώσει συνολικά την προσφερόμενη εμπειρία διακοπών, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος με ευεργετικές επιπτώσεις στο σύνολο του κλάδου (καταλύματα, εστιατόρια κλπ) .
Αναμένεται και κάποια ενίσχυση του κλάδου των υποστηρικτικών υπηρεσιών στα σκάφη αναψυχής. Κατά την διάρκεια της κατασκευή αναμένεται η ενίσχυση των επαγγελμάτων του κατασκευαστικού τομέα αλλά και του κλάδου παραγωγής αδρανών υλικών.

9.6.4 Ποιότητα ζωής – Αξία γης

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων αναμφίβολα θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού σε πολλά επίπεδα. Ο συνωστισμός επιβατών και οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιβατικής ακτοπλοΐας θα περιοριστεί σημαντικά ενώ η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και η οργάνωση των λειτουργιών που σχετίζονται με την ακτοπλοΐα θα διευκολύνει την καθημερινότητα των νησιωτών και των επισκεπτών της καλοκαιρινής περιόδου. Η πρόβλεψη οργανωμένων κτιριακών υποδομών στις οποίες θα είναι ασφαλής και προστατευμένη η αναμονή των επιβατών σε όλη την διάρκεια του έτους θα προσδώσει σημαντικά ποιοτικά στοιχεία στην εμπειρία του ταξιδιού ακτοπλοΐας.
Η ανάπτυξη οργανωμένης τουριστικής υποδομής για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής θα προσδώσει νέες δυνατότητες στους επισκέπτες και στους νησιώτες καθώς θα είναι ευκολότερη η κατοχή και η χρήση σκάφους κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών.
Οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες αλιείς θα αποκτήσουν αυτόνομες λιμενικές εγκαταστάσεις στις οποίες δεν θα παρεμβάλλονται άλλες χρήσεις και λειτουργίες. Η εξέλιξη αυτή θα διευκολύνει την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα προσδώσει στο παραλιακό μέτωπο την αίσθηση των οργανωμένων λειτουργιών.

Δανάη Μαύρου

Newsroom Cyclades Voice

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Σχόλια Αναγνωστών:

Ο αναγνώστης: dio έγραψε: 18/05/2020
Δυστυχώς η επιμονή-εμμονή στο ΛΑΘΟΣ δεν αποτελεί ένδειξη ΣΟΦΙΑΣ(πνευματικής)! Η Νάξος, το μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων, δίχως σύγχρονο λιμένα(επιβατικό,τουριστικό) και με το μικρότερο αερολιμένα, δηλ. χωρίς "πύλες εισόδου". Ενδεικτικός ο παρακάτω πίνακας σχετικός με τους αερολιμένες στις Κυκλάδες: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΧΩΡΑ-ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ- ΠΤΗΣΕΙΣ-Έκταση km2 νησιού -ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Μύκονος,1971-4 χιλ/τρα-1903 μ.-Chartes-ες/κού-86,125km2-10.134 Μήλος,1973-9 χιλ/τρα-1030 μ.-Αθήνα-Θες/κή-150,6km2-5.129 Σαντορίνη, 1976-7 χιλ/τρα-2125 μ.-Chartes-ες/κού-76,19km2-15.250 Πάρος,1982(επέκταση 2016)-9 χιλ/τρα-1400 μ.-Chartes-ες/κού 193,3km2-13.710 Σύρος,1991-2 χιλ/τρα-1080 μ.-Αθήνα-Θες/κή-84,06km2-21.390 Νάξος,1992-2,5 χιλ/τρ-901 μ.-Μόνο Αθήνα-429,79km2-17.970 Όλες οι δομές-υπηρεσίες του νησιού "επιβάλλεται" να βρίσκονται σε μια περιμετρική απόσταση περί των 4 χιλιομέτρων και Συνολικού εμβαδόν περί των 913.335,80 m²(από τα 429,79km2 έκτασης του νησιού), γιατί άραγε; Η έννοια ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ αγνοείται στη Νάξο. Οι καταστροφικές νοοτροπίες(ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ) περασμένων ετών παραμένουν ισχυρές! ΚΡΙΜΑ!

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 75


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.