Συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο

Δημοσίευση: 20.11.2019, 21:07
Τελευταία Ενημέρωση: 20.11.2019, 21:12

Συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγµατοποιηθεί στη Ρόδο, την Τρίτη 26 Νοεµβρίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο στην πλατεία Ελευθερίας, με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη...

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, είναι τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο
Λήψη απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου προς κατάθεση στην Κυβέρνηση για αναστολή ανάρτησης όλων των ∆ασικών Χαρτών των νησιών των Κυκλάδων και της ∆ωδεκανήσου και ψήφιση νοµοθετικής ρύθµισης της ακύρωσης των καταστρεπτικών προβλέψεων του π.δ. 32/2016.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 2ο Πρόταση συζήτησης του θέµατος «Προσφυγικό – µεταναστευτικό ζήτηµα» από την
παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εισηγητής :Ντουνιαδάκης Ιωάννης, ΠΣ

ΘΕΜΑ 3ο Πρόταση συζήτησης του θέµατος «Εξελίξεις στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου» από την παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εισηγητής: Ντουνιαδάκης Ιωάννης, ΠΣ

ΘΕΜΑ 4ο
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισµού Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2019.
Εισηγήτρια: Καλλιγά Αθήνα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 5ο
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου και Τροποποίηση Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2019.
Εισηγητής: Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 6ο
 Έγκριση Μελέτης Εργοταξιακής Σήµανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων
Παρακάµψεως της γέφυρας της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, στον ποταµό Μάκαρη.
Εισηγητής: Μανώλης Μαριάς, Προϊστάµενος ∆ΤΕ ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ ΠΝΑ, ∆ήµου Χάλκης, Κτ.Υπ.ΑΕ και Υπουργείου Πολιτισµού για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων «Σαρέντζι» και «Ρολόι» ∆ήµου Χάλκης», του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020
Εισηγητής :Ευστρατίου Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 8ο
Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Αντιπάρου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» και ακύρωσης της υπ’ αριθµ. 245/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 9ο
Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου
Σύρου-Ερµούπολης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκ/σεων ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου ν. Σύρου» και ακύρωσης της υπ’ αριθµ. 44/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Λεονταρίτης Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο
Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Κιµώλου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ» και ακύρωσης της υπ’ αριθµ. 244/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Χωριανοπούλου Ελισάβετ, Έπαρχος Μήλου

ΘΕΜΑ 11ο
Ορισµός Εκπροσώπων στο ∆.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ»
Εισηγήτρια: Αριστείδου Εύη, Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΝΑ

ΘΕΜΑ 12ο Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΝΑΥΣ:
Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη ∆ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προµηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας
Εισηγητής:Mπάρδος Χρήστος, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ 13ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Τήνου για τη δηµιουργία Ηλεκτρονικής Εφαρµογής για την ανάδειξη τουΠεζοπορικού ∆ικτύου της Τήνου. Εισηγήτρια:∆εληγιάννη – Άσπρου Αναστασία, Έπαρχος Τήνου

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση Τροποποίησης Προγραµµατικών Συµβάσεων Υδατοδροµίων Σύρου, Μήλου,
Κέας, Κύθνου.
- 1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για το έργο «Μελέτη,
Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Σύρο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μήλου για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Μήλο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κέα» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κύθνο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.
Εισηγητής: Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονοµικού
∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 15ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Αµοργού για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020-2023 στον Νοµό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 16ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Ανάφης για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 17ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Θήρας για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 18ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Ίου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης 

ΘΕΜΑ 19ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Κέας για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 20ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Κιµώλου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 21ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Κύθνου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 22ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Μήλου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 23ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Πάρου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 24ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Σερίφου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 25ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Σικίνου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 26ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Σίφνου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 27ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Σύρου - Ερµούπολης για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης 

ΘΕΜΑ 28ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Τήνου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 29ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Φολεγάνδρου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ 30ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Άνδρου για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 31ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έργο «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νοµό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 32ο Επικύρωση πρακτικών 10ης /21-10-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου. 

Newsroom Cyclades Voice

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 91


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.