"Πράσινο φως" για την ίδρυση Lidl στη Νάξο δίνει η Α.Δ.Α.

Δημοσίευση: 11.06.2019, 22:36
Τελευταία Ενημέρωση: 12.06.2019, 00:47

Δεκτή έκανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου την ειδική διοικητική προσφυγή που υπέβαλε η εταιρεία "LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με την οποία ο Δήμος αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματός της περί χορήγησης άδειας ίδρυσης «Επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών-Υπεραγορά Τροφίμων» συνολικού εμβαδού 2.471,04 τ.μ. και τα οποία αφορούν χώρους πώλησης, προσωπικού, αποθήκης και υπογείου, σε ακίνητο έκτασης 12.114,36 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Άγιος Ιωάννης ή Κωστέρα», επί της επαρχιακής οδού Νάξου - Χαλκίου και αγροτικών οδών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Εκπρόσωπος της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας και των ιδιοκτητών του ακινήτου στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά τη συζήτηση του αιτήματος
Bookmark and Share

Με την απόφασή του στις 10 Ιουνίου 2019 ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, κάνει αποδεκτή ως νόμω βάσιμη, την από 07-05-2019 ειδική διοικητική προσφυγή της «LIDL ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» και ακυρώνει την υπ’ αριθ. 85/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 

Κατά της απόφασης αυτής και εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή της, ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μπορεί 
να προσφύγει στην Ειδική Επιτροπή.Να σημειωθεί, ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στις 15 Απριλίου 2019, αρνητική στο εν λόγω αίτημα ήταν η εισήγηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Φώτη Μαυρομμάτη, ενώ ο δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης, πρότεινε στους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Ακούστε ΕΔΩ τι αναφέρθηκε

Από την πλευρά της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και των ιδιοκτητών του ακινήτου, μίλησαν ο εκπρόσωπος της εταιρείας και οι νομικοί σύμβουλοι, παρουσιάζοντας από την πλευρά τους τα θετικά οικονομικά ωφέλη που θα έχουν τόσο επαγγελματίες του νησιού όσο και η τοπική κοινωνία από την εν λόγω επένδυση.

Με εξαίρεση το δημοτικό σύμβουλο Αργύρη Ανεβλαβή που ψήφισε την πρότασή του να υποβάλει αίτημα η ΛΙΝΤΛ για κτίριο εμβαδού 200 τ.μ., όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι απέρριψαν το αίτημα της εταιρείας, ενώ την αντίθεσή του στο αίτημα της εταιρείας εξέφρασε και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου δια του προέδρου του, Βαγγέλη Στρατούρη.

Μεταξύ των λόγων ακύρωσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου από την Α.Δ.Α., είναι:

Επειδή, σε συμμόρφωση με την ως άνω διαμορφωθείσα νομολογία αλλά και με τις Συνταγματικές επιταγές, με τη διάταξη του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Κ1-164/17-01-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έκδοση της άδειας καταστημάτων λιανικού εμπορίου του άρθρου 10 του ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3377/2005, δεν απαιτείται πλέον
η γνώμη του οικείου επιμελητηρίου, ενώ δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη τα κριτήρια (α) των επιπτώσεων στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, στην οικονομία της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση επί της λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και (β) της ανάγκης διατήρησης της πληθυσμιακής βάσης της περιοχής, της διασφάλισης του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, της προστασίας του εισοδήματός τους και της καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών τους.

Επειδή, με τις παραπάνω διατάξεις της Κ.Υ.Α. Κ1-164/11, καταργήθηκαν οι διατάξεις 
εκείνες που απένεμαν ευρεία διακριτική ευχέρεια στις περιπτώσεις χορήγησης αδειών ίδρυσης καταστημάτων λιανικού εμπορίου των άρθρων 10 του ν. 2323/95 και μετά τις τροποποιήσεις του με το άρθρο 10 του ν. 3377/05 και το σύστημα χορήγησης αδειών αντικειμενικοποιήθηκε, καθώς
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα το δημοτικό συμβούλιο εξετάζει πλέον τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, ιδίως, την εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, την ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις. Συμπερασματικά, αν κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη των παραπάνω αντικειμενικών προϋποθέσεων, τότε έχει δεσμία αρμοδιότητα χορήγησης της αιτούμενης άδειας.

Επειδή, όπως αποδεικνύεται από τα περιελθόντα στοιχεία φακέλου, η προσφεύγουσα 
υπέβαλε την υπ’ αρ. καταθ. 4709/18-03-2019 αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών-Υπεραγορά Τροφίμων» συνολικού εμβαδού 2.471,04 τ.μ. και τα οποία αφορούν χώρους πώλησης, προσωπικού, αποθήκης και υπογείου, σε ακίνητο έκτασης 12.114,36 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Άγιος Ιωάννης ή Κωστέρα», επί της επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκίου και αγροτικών οδών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Το αρμόδιο Γραφείο Καταστημάτων του Δήμου, διαβίβασε, με το υπ’ αριθ. 4709/5235/27-03-2019 έγγραφό του, τον φάκελο στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης χωρίς επισήμανση ελλείψεων στα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται συνοπτικά και στο σκεπτικό της προσβαλλομένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, όφειλε, κατά δεσμία αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 3377/2005, της υπ’ αριθ. Κ1-164/2011 Κ.Υ.Α. και των Συνταγματικών επιταγών, να ελέγξει αν η ανωτέρω αίτηση της προσφεύγουσας συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των αντικειμενικών προϋποθέσεων, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, και, σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων να απορρίψει την χορήγηση της άδειας με αιτιολογημένη απόφασή του.

Αντ’ αυτού, 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με την προσβαλλομένη απόφασή του,  απέρριψε το αίτημα της προσφεύγουσας, χωρίς καμία αναφορά σε ελλείψεις των δικαιολογητικών που τέθηκαν υπόψη του, προβάλλοντας ως αιτίες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου, την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υπ’ αριθ. 2620/2015 απόφαση ΔΕφ. Πειραιώς, η οποία αναφέρεται στην αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2323/1995. όπως τροποποιήθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 3377/2005, χωρίς αναφορά στην έλλειψη εκείνων των ελλείψεων στα δικαιολογητικά που καθιστούν την υπ’ αριθ. καταθ. 4709/2019 αίτηση της προσφεύγουσας ακυρωτέα.

Επειδή, από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, αν και η προσφεύγουσα υπέβαλε πλήρη 
φάκελο και συντρέχουν τα αντικειμενικά κριτήρια που απαιτεί πλέον η κείμενη νομοθεσία και συνεπώς υφίσταται δεσμία αρμοδιότητα του αποφασίζοντος οργάνου για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, το Δημοτικό Συμβούλιο, επικαλούμενο κριτήρια που έχουν κριθεί
αντισυνταγματικά χωρίς να τεκμηριώνει τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων για την χορήγηση της επίμαχης άδειας ίδρυσης, εξέδωσε την προσβαλλομένη υπ’ αριθ. 85/2019 απόφασή του κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Κ1-164/2011.

Επειδή, κατ’ ακολουθία τούτων, η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να γίνει αποδεκτή, ως νόμω 
βάσιμη, για τον πρώτο λόγο που επικαλείται η προσφεύγουσα, ενώ παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων λόγων ως αλυσιτελής.

Newsroom Cyclades Voice

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 86


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.