Καμία εργαστηριακή ανάλυση νερού στη Νάξο από το Δήμο για 5 μήνες το 2014 και για έναν ολόκληρο χρόνο το 2016!

Δημοσίευση: 14.03.2019, 20:58
Τελευταία Ενημέρωση: 14.03.2019, 23:58

Έντονο προβληματισμό, αλλά και εύλογη ανησυχία δημιουργούν τα συμπεράσματα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από τον έλεγχο που άσκησε στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τις εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατά τα έτη 2014 έως και 2016 και γνωστοποίησε ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βασίλης Βρούτσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιοφωνικό σταθμό Aegean Voice 107.5 στην εκπομπή "Εκατέρωθεν" με τη Δανάη Μαύρου.
Ο Βασίλης Βρούτσης
Bookmark and Share

Ο έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 7 Οκτωβρίου 2016 καταγγελίας - αναφοράς του δημοτικού συμβούλου και επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας, Βασίλη Βρούτση και του δημοτικού συμβούλου και Γραμματέα εκείνη την περίοδο του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Αντώνη Βασαλάκη.

 
Όπως, μεταξύ άλλων, διαπιστήθηκε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε:
 
"Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δεν πραγματοποίησε κατά το έτη 2014 έως και 2015  το σύνολο των εργαστηριακών αναλύσεων που αναγράφονταν στα εγκεκριμένα από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία προγράμματα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 της αριθ. Υ2/2600/2001 Κ.Υ.Α. για την «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως ίσχυε τότε. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται αναλυτικά στις διαπιστώσεις της παρούσης, βάσει των στοιχείων που προσκομίστηκαν προέκυψε ότι:
 
α) κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο σαράντα οκτώ (48) αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους της δοκιμαστικής παρακολούθησης (έναντι των 103 πού είχαν προγραμματιστεί) και δεκαεπτά (17) αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης (έναντι των 31 που είχαν προγραμματιστεί). Μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του εν λόγω έτους δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες (ήτοι επί πέντε συνεχόμενους μήνες), εν αντιθέσει με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
β) Κατά το έτος 2015, πραγματοποιήθηκαν είκοσι έξι (26) αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους της δοκιμαστικής παρακολούθησης (έναντι των 103 που είχαν προγραμματιστεί για το έτος 2014) και μόλις δύο (2) αναλύσεις για το σύνολο των παραμέτρων της ελεγκτικής παρακολούθησης (έναντι των 31 που είχαν προγραμματιστεί για το έτος 2014) και

γ) Κατά το έτος 2016  πραγματοποιήθηκαν σαράντα τρεις (43) αναλύσεις των παραμέτρων της δοκιμαστικής παρακολούθησης και δεκατέσσερα (14) αναλύσεις των παραμέτρων της ελεγκτικής παρακολούθησης (έναντι των 103 και των 31 που είχαν προγραμματιστεί αντιστοίχως). Οι ανωτέρω έλεγχοι του νερού διενεργήθηκαν από τον Αύγουστο του έτους 2016 έως το τέλος του έτους, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος πέντε μηνών και δεν προέκυψαν στοιχεία για την παρακολούθηση της ποιότητας τον νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατά το χρονικό διάστημά από τον Αύγουστο του έτους 2015 έως και τον Ιούλιο του έτους 2016 ήτοι για ένα ολόκληρο έτος.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για το έτος 2018, κατά τη διάρκεια του οποίου ήταν σε εξέλιξη ο παρών έλεγχος, παρουσιάστηκε αυξημένη συχνότητα δειγματοληψιών για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη των ετών 2014-2016.  (77% των προγραμματισθέντων αναλύσεων για τη δοκιμαστική,  παρακολούθηση και το 71%  αντιστοίχως για την ελεγκτική παρακολούθηση), εντούτοις και πάλι δεν τηρήθηκε πλήρως το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
Επιπλέον μολονότι σε τριάντα τρία (33)  πιστοποιητικά αναλύσεων δειγμάτων των ετών 2014-2016  παρουσιάστηκε μη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια ορισμένων πυρομέτρων παρακολούθησης της ποιότητας τον νερού (κυρίως μικροβιολογικών), δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για: i) τις ενέργειες και τα μέτρα πού έλαβε ακολούθως ο Δήμος  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της ανωτέρω αναφερόμενης Κ.Υ.A. και ii) τις υγειονομικές αναγνωρίσεις των συστημάτων ύδρευσης που διενεργήθηκαν κατά την τριετία 2014-2016 από τον εν λόγω Δήμο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 9 της Υγ. Διάταξης αριθ. Γ3α/761/1968 (ΦΕΚ 189/Β) και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.
 
Όσον αφορά στην απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προέκυψε ότι κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016 δεν εφαρμόστηκαν ορθά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της Υγειονομικής Διάταξης ΥΜ/5673/1957, αφενός ως προς τη συχνότητα και τον απαιτούμενο αριθμό ελέγχου τον υπολειπόμενου χλωρίου στο δίκτυο και αφετέρου ως προς το όριο των 0,2 mg/Ι πού έπρεπε να διασφαλίζεται στα ακρότατα σημεία τον δικτύου υδρεύσεως. Καθώς οι συγκεντρώσεις του υπολειπόμενου χλωρίου που μετρήθηκαν διαπιστώθηκε ότι ήταν κατά την πλειονότητά τους πολύ μικρότερες του ανωτέρω ορίου, οι υπεύθυνοι όφειλαν σύμφωνα  με  το  οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 της  Υγειονομικής Διάταξης, να διενεργήσουν έρευνα προς εξεύρεση των αιτιών της μη επαρκούς παρουσίας ελευθέρου χλωρίου. Εντούτοις από τις καταχωρήσεις στα βιβλία μετρήσεων τον υπολειπόμενου χλωρίού, δεν προέκυψε τήρηση των ανωτέρω. 

Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο του έτους 2014, καθώς επίσης από τον Σεπτέμβριο του έτους 2015 έως και τον Ιούνιο του έτους 2016. ήτοι για χρονικό διάστημα δεκατριών συνολικά μηνών, δεν είχε οριστεί υπεύθυνο άτομο για την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και τη συντήρηση τον εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της ΥΜ/5673/57Υγειονομικής Διάταξης και δεν έγινε καταγραφή μετρήσεων της συγκέντρωσης υπολειμματικού χλωρίου στα σχετικά βιβλία (ήτοι δεν διενεργήθηκε έλεγχος της απολύμανσης του πόσιμου νερού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ).
 
Ως προς τις πηγές υδροδότησης ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν είχε εφοδιαστεί με άδεια χρήσης νερού από όλες τις πηγές υδροληψίας που χρησιμοποιούσε κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα όπως αναλυτικά αναφέρεται στις διαπιστώσεις της παρούσης, κατά παράβαση των προβλεπομένων στο άρθρο 11 του Ν. 3199/2003.
 
Επιπλέον, κατά το έτος 2016, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με την αριθ. 258/08-07-2016  απόφαση του, προέβη σε μη σύννομη ανάθεση τη εκτέλεσης των εργαστηριακών αναλύσεων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εργαστήριο που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της Μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς δεν ήταν διαπιστευμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της αριθ. Υ2/2600/2001 Κ.Υ.Α."
 
Ο Βασίλης Βρούτσης, με αφορμή και την πρόσφατη καταγγελτική ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Δύναμη Δημιουργίας" με την οποία κατέρχεται ως υποψήφιος δήμαρχος Νάξου, μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κλειστό Γυμναστήριο, ασκώντας κριτική στη δημοτική πλειοψηφία και επισημαίνοντας πόσο σημαντική και απαραίτητη είναι η συντήρηση των δημοτικών υποδομών.
 
Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας Δήμος που σέβεται το δημόσιο χρήμα είναι να συντηρήσει τις υποδομές, που ήδη έχει, επισήμανε ο κ. Βρούτσης.
 
Το να μιλάς για νέες υποδομές τη στιγμή που δεν μπορείς να συντηρήσεις αυτές που έχεις είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να προσεχτεί από όλους, πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα πως μέλημα της "Δύναμης Δημιουργίας" και του ίδιου εφόσον εκλεγεί δήμαρχος, θα είναι η προστασία και η συντήρηση των υποδομών που ήδη υπάρχουν και παράλληλα να πάμε στις νέες υποδομές που χρειάζονται στον αθλητισμό και γενικότερα.

Ακούστε αναλυτικά τι είπε ο Βασίλης Βρούτσης

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Σχόλια Αναγνωστών:

Ο αναγνώστης: liana έγραψε: 16/03/2019
ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΠΡΟΜΑΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΙ.ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΙ ΕΚΑΝΕ.ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ.ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΙΣΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΒΑΔΙΖΕΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΧΝΑΡΙΑ.ΤΕΤΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΘΟΝΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΕΞΩ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ.

Ο αναγνώστης: έγραψε: 15/03/2019
Το πολυσέλιδο πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που εκδόθηκε πρόσφατα κατόπιν αναφοράς της Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες για τα Νησιά μας» από τον Οκτώβριο του 2016, ξεκαθαρίζει απερίφραστα και με τη βούλα της συγκεκριμένης Ανεξάρτητης Αρχής, αυτό που υποστηρίζουμε εδώ κ χρόνια εμείς που αποτελέσαμε ενεργά μέλη της δημοτικής κίνησης και συνοψίζεται στα ακόλουθα: 1) Η διαχείριση των δημοτικών υποδομών κ ιδιαίτερα εκείνων που άπτονται της δημόσιας υγείας είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα πρέπει να ανατίθεται σε ανθρώπους με γνώση κ απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνουν. 2) Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία δεν αποτελεί τυπολατρεία και δεν επιδέχεται συμψηφισμών. 3) Το πόρισμα αφού απαριθμεί τις «αστοχίες» της δημοτικής αρχής μέχρι και το ετοσ 2018, καταλήγει σε μια σειρά από συμπεράσματα και ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ΑΜΕΣΑ από το Δήμο Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων ώστε μα εξασφαλιστεί ότι το νερό που διατίθεται στους κατοίκους κ τους επισκέπτες του δήμου είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 4) Στο πόρισμα περιλαμβάνεται κεφάλαιο με τον τίτλο «Ευθύνες» που προφανώς θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν αρμοδίως. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά ποσοτικά & ποιοτικά προβλήματα που ανέκυψαν του 2018 αναφορικά με το νερό, είναι ξεκάθαρο πως η παρούσα δημοτική αρχή απέτυχε παταγωδώς στον συγκεκριμένο ζωτικό τομέα για τα νησιά μας. Και η σημαντικότερη απόδοση ευθυνών γίνεται στην κάλπη κ όχι στα δικαστ

Ο αναγνώστης: antonis έγραψε: 15/03/2019
Βασίλη βγάλτα όλα στη φόρα να ξεβρωμίσει ο τόπος. Είναι καιρός κάποιοι να πάνε σπίτι τους. Άσπρισαν τα μαλλιά τους πια εκεί μέσα. Άλλοι είναι ήδη στην τρίτη ηλικία. Έχουν το θράσος να ζητάνε την ψήφο μας.

Ο αναγνώστης: έγραψε: 15/03/2019
Θα βγάλουν καμμιά ανακοίνωση να πουν ότι δεν είναι έτσι; Θα βγει κάποιος οπαδός τους να τους υπερασπιστεί; Μα που πήγαν όλοι;

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΤο μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.