Σύρος: Πρόσκληση παρουσίασης στρατεύσιμων στις ΣΥ γεννηθέντων το 2001

Δημοσίευση: 27.12.2018, 20:33
Τελευταία Ενημέρωση: 27.12.2018, 21:05

Κατόπιν αποστολής του υπ’ αριθμ. Φ.430/81/328499/Σ.7614/16-11-2018 εγγράφου της Στρατολογικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα 2ο, με θέμα “Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2001)” ο δήμος Σύρου - Ερμούπολης, ενημερώνει για τον τρόπο κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο...
Bookmark and Share

"Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2001)
 
ΣΧΕΤ: α.   Άρθρο 10 Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄)
           β.   Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3176/13-12-2013)
1. Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 2001) που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018, ήτοι από 02 Ιανουαρίου 2019 έως και 01 Απριλίου 2019 στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
2. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα παρακάτω:
 
α. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας εκτός των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και διαμένουν σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μπορούν προς διευκόλυνσή τους να προσέλθουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 
β. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία αυτού καθώς επίσης και πιστοποιητικό Δήμου - Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων.
 
γ. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να το αποστείλουν συμπληρωμένο στην Υπηρεσία μας μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής.
 
δ. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.
 
ε. Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
 
στ. Η αναγραφή των στοιχείων Ταυτότητας [Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου], του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αρρένων Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος και όλων των τηλεφωνικών αριθμών επικοινωνίας και της δ/νσης κατοικίας, είναι υποχρεωτική.
 
ζ. Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ δεν εκδίδεται από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
 
η. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
 
(1) Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
 
(2) Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
 
(3) Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
 
3. Οι αποδέκτες προς ενέργεια, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενό του να καταστεί γνωστό στους στρατεύσιμους. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι Δήμοι – Κοινότητες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους στρατεύσιμους και να δημοσιοποιήσουν ευρέως το παρόν με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο (όπως τοπικές εφημερίδες, Τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί). Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται, όπως κοινοποιήσουν το παρόν σε όλα τα Λύκεια – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως επίσης και να ελέγχουν κατά την κρίση τους και κατ’ αρμοδιότητα την πιστή εφαρμογή των παραπάνω από τα υπεύθυνα όργανα των Λυκείων και των Σχολών, με σκοπό την απρόσκοπτη και κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση όλων των νέων. Τέλος, η Κεντρική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι Διευθυντές των Λυκείων–Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν, ώστε το περιεχόμενο των Παραρτημάτων να καταστεί γνωστό σε όλους τους σπουδαστές - μαθητές με έτος γέννησης 2001 πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και να τους υπενθυμίζουν τακτικά την υποχρέωσή τους για κατάθεση ΔΑ.

4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η συμβολή των εμπλεκομένων προσώπων και φορέων, στην απόδοση της διαδικασίας πληροφόρησης των στρατευσίμων σχετικά με την παραπάνω υποχρέωση τους, είναι καθοριστική για την επιτυχία της απογραφής και της διαδικασίας στράτευσης, καθώς επίσης και για  την αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις).
 
5. Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στην Υπηρεσία (τηλ.: 2281360000, 08, 12) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
 
6. Παρακαλούμε για τις κατά προτεραιότητα ενέργειές σας.
                                                           
7. Χειριστής θέματος: κ Ιωάννης Σκανδάλης και κα Άννα Παπαγγέλλου, τηλ.: 2281360008-12."

Newsroom Cyclades Voice

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΤο μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.