Στο "σφυρί" βγήκαν οι λίμνες του Αγίου Προκοπίου Νάξου!

Δημοσίευση: 11.09.2013, 17:51
Τελευταία Ενημέρωση: 13.09.2013, 13:39

Όπως είχαμε δημοσιεύσει, στην πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.1020/Β/25-04-2013 ), το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκποιεί 8 περιοχές σημαντικής οικολογικής αξίας: 4 περιοχές υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο που βρίσκονται εντός ορίων περιοχών Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας -περιοχών σημαντικών για τα Πουλιά), 1 υγρότοπο στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής, και 3 περιοχές υγροτόπων σε Πάρο –Αντίπαρο που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενοι ως μικροί νησιωτικοί υγρότοποι. Ήδη, για τη μία από τις περιοχές αυτές, τις Λίμνες Αγίου Προκοπίου (φωτό), έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών
Bookmark and Share

Σημαντικά τμήματα των προαναφερθέντων υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους ευρωπαϊκής προτεραιότητας, όπως αναλυτικά για κάθε περιοχή αναφέρεται πιο κάτω. Για τη μία μάλιστα από τις περιοχές αυτές, τις Λίμνες Αγίου Προκοπίου, έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών, με προτεινόμενες χρήσεις: ξενοδοχειακό συγκρότημα, εξοχικές κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και  συντελεστής δόμησης 0,2 (σε περιοχή που καλύπτεται κατά 76-95% από τον Οικότοπο προτεραιότητας Νο 1150: Παράκτιες λιμνοθάλασσες).

Δείτε πως παρουσιάζουν αφενός  την υπόθεση επένδυσης-πώλησης του ακινήτου τα real estate , πως θέλουν να κρατήσουν μυστική την διαδικασία, όσο μπορούν βέβαια και αφετέρου, υπογραμίζουν ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει καμμία υποχρέωση σε ότι αυτοί γράφουν ή πράττουν,αν και λένε ότι ενεργούν για λογαριασμό του. Φάσκουν και αντιφάσκουν δηλαδή. Με λίγα λόγια κάνουν έρευνα της αγοράς και βολιδοσκοπούν την κατάσταση για αντιδράσεις κλπ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τι αναφέρεται

To παρόν έχει συνταχθεί από τη Southeast Real Estate A.E και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (εφεξής οι «Σύμβουλοι»), για λογαριασμό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ»).

Το παρόν δεν αποτελεί προσφορά για διοργάνωση, αναδοχή, χρηματοδότηση ή επένδυση στο [ακίνητο Αγίου Προκοπίου Νάξου] (εφεξής το «Ακίνητο»). Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, επεξεργασθεί, αντιγραφεί ή αλλοιωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα, στα οποία αποστέλλεται, ή να δοθεί, ανακοινωθεί ή γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. (γιατί άραγε;...)

Το παρόν προορίζεται για την αποκλειστική των παραληπτών με σκοπό να τους βοηθήσει να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω εξέταση μιας πιθανής επένδυσης στο Ακίνητο που περιγράφεται στο παρόν. Το παρόν δεν αποτελεί προσφορά ούτε υποκίνηση για την πώληση ή αγορά κανενός από τα ακίνητα που περιγράφονται σε αυτό.

Το παρόν έχει βασιστεί σε στοιχεία και πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στο κοινό, το δε ΤΑΙΠΕΔ και οι Σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για ανεξάρτητη εξακρίβωση της αλήθειας, ακρίβειάς ή πληρότητάς τους, ούτε φέρουν ευθύνη σχετικά με την αλήθεια, ακρίβεια ή/και την πληρότητα των ως άνω στοιχείων ή πληροφοριών.

Επίσης, το παρόν βασίζεται στις οικονομικές συνθήκες και στις συνθήκες αγοράς, όπως υφίστανται και μπορούν να εκτιμηθούν κατά την ημερομηνία της παρούσας, χωρίς να εκφράζεται γνώμη για το αν οι συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται ή για το ποια τυχόν επίδραση θα είχε η αλλαγή στις συνθήκες αυτές επί των απόψεων ή εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα.

Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ και οι Σύμβουλοι δεν διενήργησαν ανεξάρτητη εκτίμηση των τυχόν υφιστάμενων λογιστικών, τεχνικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, ιδιοκτησιακών και νομικών ζητημάτων
που αφορούν το Ακίνητο.

Οι απόψεις και εκτιμήσεις που διατυπώνονται στο παρόν τελούν, επίσης, υπό την επιφύλαξη αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με σημαντικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα τυχόν μελλοντικές εξελίξεις στο εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο ή/και ενδεχόμενη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ακινήτου. Γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν μετά την ημερομηνία του παρόντος, ενδέχεται να επηρεάσουν το αντικείμενο του παρόντος και τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξή του, θετικά ή αρνητικά, το δε ΤΑΙΠΕΔ και οι Σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για επικαιροποίηση, αναθεώρηση ή επαναβεβαίωση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν.

Επίσης, τα αναφερόμενα στο παρόν δε συνιστούν γνώμη επί τυχόν υφιστάμενων λογιστικών, φορολογικών, τεχνικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και νομικών ζητημάτων και θεμάτων ακίνητης περιουσίας, καθώς και ζητημάτων που αφορούν το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τη λειτουργία και
επιχειρηματική δραστηριότητα του Ακινήτου, τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται από το ΤΑΙΠΕΔ και τους Συμβούλους όσον αφορά στην ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Γενικότερα, καμία απολύτως ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και τους Συμβούλους, ή από τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και τους υπαλλήλους τους, όσον αφορά στο περιεχόμενο του παρόντος.

Θέση ακινήτου:

Το νησί της Νάξου αποτελεί δυναμικό τουριστικό προορισμό στο κέντρο των Κυκλάδων που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με την Πάρο και την Αντίπαρο καθώς και τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Στο αρχαιολογικό μουσείο που βρίσκεται στη Χώρα της Νάξου εκτίθενται τα σημαντικότερα ευρήματα. Χαρακτηριστικό του νησιού είναι η παλαιά πόλη που βρίσκεται στη Χώρα σε συνδυασμό με το Ενετικό Κάστρο. Το νησί διαθέτει ανεπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία.
Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον του οικισμού του Αγ. Προκοπίου, σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Νάξου, στο δυτικό
τμήμα του νησιού. Απέχει 6 χλμ περίπου από την Χώρα της Νάξου και 4 χλμ περίπου από τον Κρατικό Αερολιμένα της Νάξου. Η παραλία του Αγ. Προκοπίου με μήκος περίπου 1 χλμ, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, είναι από τις πιο φημισμένες παραλίες της Νάξου και συγκαταλέγεται στις δέκα καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Αποτελεί δε πόλο έλξης για πλήθος επισκεπτών. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται οι παραλίες της Στελίδας στην οποία συγκεντρώνεται πλήθος surfers, της Αγίας Άννας και του Ορκού. Οι κύριες χρήσεις γης που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή είναι αυτές του Τουρισμού – Αναψυχής.

Γενικά χαρακτηριστικά Πρότασης Αξιοποίησης

Η εξαιρετική θέση του ακινήτου, τα ποσοτικά και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, είναι στοιχεία που το καθιστούν ιδανικά
για χρήση τουρισμού - αναψυχής.

Η αξιοποίηση του ακινήτου, θα λάβει χώρα μέσω της διαδικασίας πολεοδομικής ωρίμανσης που περιγράφεται στο άρθρο 10 του Ν.3986/2011 (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων – Ε.ΣΧ.Α.Δ.Α) με μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,2.

Ένα πιθανό σενάριο αξιοποίησης του ακινήτου μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη:
•Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος
•Εξοχικών κατοικιών
•Εμπορικών χρήσεων/ Χώρων Συνάθροισης Κοινού:

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου στη Νάξο, την πιο τουριστική περιοχή του νησιού. Είναι
παραθαλάσσιο και προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στην θάλασσα.
Η παραλία του Αγίου Προκοπίου έχει βραβευτεί κατ’ επανάληψη με γαλάζια σημαία (Blue Flag).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ακινήτου είναι τα ακόλουθα:

Εμβαδόν ακινήτου: 161.773 τμ

Μήκος παράλιου μετώπου: 1.000 μ (περίπου)

Χρονική διάρκεια από το λιμάνι της Νάξου (μέσω συμβατικού πλοίου)

Πρόσβαση

Χρονο-απόσταση ακινήτου από τον αερολιμένα Νάξου: 10λ – 4 χλμ

Χρονο-απόσταση ακινήτου από το λιμάνι της Νάξου : 12λ – 6 χλμ

Χρονική διάρκεια από το λιμάνι της Νάξου (μέσω ταχυπλόου πλοίου )

.Πειραιάς: 5ω 00λ
.Ίoς: 1ω 15λ
.Πάρος: 1ω 00λ
.Μύκονος: 3ω 00λ
.Tήνoς: 4ω 15λ
.Σύρoς: 3ω 00λ
.Aμoργός: 2ω 30λ
.Iκαρία: 1ω 30λ
.Φoλέγανδρος: 2ω 30λ

.Πειραιάς : 4ω 00λ
.Πάρος : 0ω 45λ
.Μύκονος : 1ω 30λ
.Tήνoς : 1ω 30λ
.Σύρoς: 1ω 15λ
.Σαντορίνη: 1ω 30λ
.Ηράκλειο: 3ω 45λ
.Ίoς : 0ω 50λ

Βασίλης Κάρταλης,
Chief Operation Officer

Tel: +30 210 32 28 228

Fax: +30 210 32 28 128

Email: vkartalis@southeastrealestate.gr

Επαφές
Κωσταντίνος Καραβασίλης, MSc

Surveyor & Business Consultant

Tel: +30 210 32 28 228 (εσ: 13)

Fax: +30 210 32 28 128

Email: kkaravasilis@southeastrealestate.grΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Σχόλια Αναγνωστών:

Ο αναγνώστης: Κυριάκος Τ. έγραψε: 13/09/2013
Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σας και πολύ θλιβερό το ότι οι Ναξιώτες δεν αντιλαμβάνονται πως στα επόμενα χρόνια οι "δικοί" τους άνθρωποι θα τους έχουν πετάξει έξω από τον τόπο τους (ή τουλάχιστον θα χρειάζεται να πληρώνουν ακριβό "εισιτήριο" για να μπουν όταν δε θα έχουν καν λεφτά για να φάνε). Σας παρακαλώ πολύ όμως να διορθώσετε το Φ.Ε.Κ. στο οποίο αναφέρεστε. Καταρχάς δεν αναγράφεται ο αριθμός τεύχους (Α, Β, Γ, Δ, Α.Α.Π.,Δ.Ε.Β.Ι. κ.λπ), βασικό στοιχείο για να εντοπισθεί ένα ΦΕΚ. Κατά δεύτερον νομίζω ότι έχετε γράψει λάθος την ημερομηνία. Το σωστό ΦΕΚ, νομίζω πως είναι το 1020/Β/25-04-2013 (όχι 24-05-2013). Ευχαριστώ.

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΤο μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.