Το ΣτΕ δικαίωσε τον Νίκο Νομικό και ορίζεται Αντιδήμαρχος Σχοινούσας

Δημοσίευση: 28.06.2022, 20:21
Τελευταία Ενημέρωση: 28.06.2022, 20:33

Ο Νίκος Νομικός, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος Σχοινούσας με τη δημοτική παράταξη "Δύναμη Δημιουργίας" με επικεφαλής το Βασίλη Βρούτση, ορίστηκε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 με απόφαση του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Αντιδήμαρχος Σχοινούσας. Υπενθυμίζεται, ότι ο Νίκος Νομικός είχε έλθει πρώτος σε ψήφους στη Σχοινούσα στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, όμως ο Δήμαρχος όρισε ως αντιδήμαρχο Σχοινούσας τον Μανώλη Πολυκρέτη, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη διαμαρτυρία της δημοτικής παράταξης "Δύναμη Δημιουργίας" και του ίδιου του κ. Νομικού. Η απόφαση του Δημήτρη Λιανού για ορισμό του κ. Νομικού ως Αντιδημάρχου Σχοινούσας έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης το ΣτΕ που δικαίωσε την προσφυγή που είχε κάνει ο Νίκος Νομικός κατά της τότε απόφασης του Δημάρχου...
Νίκος Νομικός

Η τότε απόφαση του Δημάρχου είχε στηριχτεί σε τροπολογία που είχε θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο του 2019 για ορισμό αντιδημάρχου από την πλειοψηφία, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.
 
Το ΣτΕ με την υπ΄αριθμ. 1189/2022 πρόσφατη απόφασή του έκρινε αντίθετη προς το Σύνταγμα την τροποποίηση της ρύθμισης για τον ορισμό Αντιδημάρχων στις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες μετά τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών.
 
Συγκεκριμένα η απόφαση του ΣτΕ, αναφέρει:

Το άρθρο 207 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, προέβλεπε ότι στις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες (κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού), οι οποίες είχαν οριστεί στο σύνολό τους ως μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο δημοτικός σύμβουλος που έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας, ανεξαρτήτως της δημοτικής παράταξης στην οποία αυτός ανήκει, με μόνη επιφύλαξη ότι, εφόσον ανήκει σε δημοτική παράταξη άλλη από αυτήν του Δημάρχου, η παράταξή του δεν θα αντιταχθεί στον ορισμό του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 παρ. 1 του ν. 3852/2010. Με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτ. στ’ του ν. 4623/2019, ο οποίος άρχισε να ισχύει από τις 9.8.2019, τροποποιήθηκε η ανωτέρω ρύθμιση περί ορισμού Αντιδημάρχων στις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες και προβλέφθηκε πλέον ο ορισμός ως Αντιδημάρχου δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης εκλεγέντος στην οικεία εκλογική περιφέρεια, άλλως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, στην πλησιέστερη. Με την ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου κρίθηκαν τα εξής: Με την επίδικη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτ. στ’ του ν. 4623/2019, καθ’ ο μέρος αυτή καταλαμβάνει τον ορισμό Αντιδημάρχων στις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες κατά την αμέσως επόμενη των εκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019 δημοτική περίοδο, ο νομοθέτης επεμβαίνει, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο έχουν ήδη εξαχθεί τα εκλογικά αποτελέσματα, στην ανάδειξη οργάνου διοίκησης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία είχε εξαρτήσει η ισχύουσα κατά τον χρόνο των εκλογών ρύθμιση από το εκλογικό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, η οποία είχε οριστεί ως μονοεδρική. Με την επέμβαση, επομένως, αυτή, την οποία δεν προκύπτει ότι υπαγόρευσαν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, μεταβάλλεται εκ των υστέρων το πλαίσιο άσκησης του κατοχυρούμενου στο άρθρο 5 του Συντάγματος δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και νοθεύεται η εκφρασθείσα θέληση των εκλογέων των νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων, η οποία διαμορφώθηκε κατά συνεκτίμηση, εκτός άλλων, και της νομοθετικής πρόβλεψης περί ορισμού στις εν λόγω κοινότητες ως Αντιδημάρχου του εκλεγέντος στην οικεία εκλογική περιφέρεια δημοτικού συμβούλου, ανεξαρτήτως του αν έχει αυτός εκλεγεί με τον επιτυχόντα ή με άλλο εκλογικό συνδυασμό. Με τα δεδομένα, επομένως, αυτά, η επίδικη διάταξη, καθ’ ο μέρος προβλέπεται η άμεση εφαρμογή της, παραβιάζει τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού και της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης του λαϊκού φρονήματος, που διέπουν και τις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και απορρέουν από τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 51 παρ. 3, 52 και 102 του Συντάγματος.

Η απόφαση Δημήτρη Λιανού

Με την απόφαση της Τρίτης 28 Ιουνίου 2022 ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 1433/4- 11-2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία είχε ορίσει Αντιδήμαρχο Σχοινούσας τον Μανώλη Πολυκρέτη.

Ο Δημήτρης Λιανός αποφασίζει τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νομικού Νικολάου ως κατά τόπον Αντιδημάρχου Σχοινούσσης, για τη Δημοτική Ενότητα Σχοινούσσης, με θητεία από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31.12.2023 και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης της Κοινότητας Σχοινούσσης

- την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της Κοινότητας Σχοινούσσης

- την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στην Κοινότητα Σχοινούσσης

- τη συνεργασία με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Σχοινούσσης για την επίλυση των προβλημάτων τους

- την έκδοση αδειών και την τέλεση πολιτικών γάμων κατά τόπον στα όρια των Κοινοτήτων Σχοινούσσης και Δονούσας

Ο Δήμαρχος, αποφασίζει ακόμη, τα εξής:

- Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1433/4-11-2021 απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων αναφορικά με τις αρμοδιότητες ως εξής:

I. Την αφαίρεση της αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων κατά τόπον στα όρια της Κοινότητας Δονούσας από τον κ. Ταγκούλη Ιωάννη.

II. Την αφαίρεση της αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων κατά τόπον στα όρια της Κοινότητας Σχοινούσσης από τον κ. Γαβαλά Ιωάννη.

III. Τον ορισμό χωρίς αντιμισθία του κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ ως καθ' ύλην Αντιδημάρχου Ύδρευσης, Αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ.

Δανάη Μαύρου

Newsroom Cyclades Voice

Δείτε επίσης

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 82


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.