Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες

Δημοσίευση: 02.12.2021, 22:05
Τελευταία Ενημέρωση: 02.12.2021, 22:13

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ, πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ή εποχικά εργαζόμενοι. Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα. Δείτε τα τμήματα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται...

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στο ποσό των 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τμήματα

1. Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης    (150 ώρες)
2. Ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης, σύμφωνα με τα διεθνή διατροφικά πρότυπα (150 ώρες)
3. Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου (150 ώρες)
4. Barista (150 ώρες)
5. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing. (150 ώρες)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο:

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΜΑ).

3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN, του οποίου θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

4. Για τους Εργαζόμενους: Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης).

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας την ημέρα της αίτησής τους, απαιτείται: α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6), ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7)1, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19 απαιτείται: α) Υπεύθυνη Δήλωση2 ότι  είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή και β) Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή  εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/).     

5. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, η οποία θα απευθύνεται στην ΙΝΣΕΤΕ και να δηλώνει ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σε περίπτωση που δεν  είναι εφικτό να προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την εργασιακή κατάσταση, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίσει:

Υπεύθυνη δήλωση (ΠΡΟΣ ΙΝΣΕΤΕ), στην οποία να δηλώνει, ότι:

i.  Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η ή τελεί σε αναστολή σύμβασης. Σε περίπτωση εργαζομένων με εποχική απασχόληση απαιτείται επίπλέον να δηλώνεται ότι καλύπτονται εποχικές ανάγκες του εργοδότη με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Τα παραπάνω ισχύουν και  για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας κατόπιν καταγγελίας ή λήξης της εργασιακής σχέσης με ταυτόχρονη βεβαίωση εποχικότητας της επιχείρησης ή υπαγωγή σε επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. Οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια στην Υπεύθυνη δήλωση.
i.  Την επωνυμία της επιχείρησης.
ii.  Το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Το κείμενο των Υπευθύνων δηλώσεων του αιτούντα μπορεί να συγχωνευθεί σε μία Υπεύθυνη Δήλωση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή αστυνομική αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρ.11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, π.χ. ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Οδηγίες για έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης  από το gov.gr

Μπαίνουμε στη σελίδα www.gov.gr -Επίκαιρες αναζητήσεις    Υπεύθυνη Δήλωση και
Εξουσιοδότηση    Έκδοση ΥΔ    Είσοδος στις Υπηρεσίες    Υπεύθυνη Δήλωση    Επιλογή Σύνδεση    Επιλέγουμε με ποιον τρόπο θέλουμε να συνδεθούμε, π.χ ebanking, κωδικοί
taxisnet κτλ.    στη συνέχεια ζητά επιβεβαίωση    Βάζω τα στοιχεία μου    και στο πεδίο ‘’ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ’’ γράφω το κείμενο που μου ζητούν να έχει η ΥΔ        στο πεδίο ‘’ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΑΣ’’ - ΠΡΟΣ ……………….συμπληρώνω τα στοιχεία του αποδέκτη    στη συνέχεια κάνω έλεγχο των στοιχείων και πατάω ‘’ΕΚΔΟΣΗ’’    βάζω τον κωδικό
επιβεβαίωσης που έχω λάβει στο τηλ.    Τέλος πατάω δεξιά το μπλε κουμπί ‘’ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ’’ και γίνεται η λήψη στον υπολογιστή με το όνομα declaration    το ανοίγουμε και πατάμε δεξί κλικ save us και το αποθηκεύουμε με την ονομασία που θέλουμε και στο σημείο που θέλουμε στον Η/Υ.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 22810-82302 - e-mail: info@stoxefsi.gr

Newsroom Cyclades Voice

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 114


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.